Om logerna i Ystad

Odd Fellow logen nr 8 Linneá

Den 1 november 1892 beslöt, handlarna Gustav Daniel Jönsson, Fritiof Eriksson och Gustaf Petzold, godsbokhållaren Johan Nilsson och boktryckaren Adolf Petzold, att bilda en Odd Fellowklubb i Ystad. Alla bodde i Ystad, men tillhörde Logen nr 3 Amicitia i Malmö.

Vid sammanträde den 8 november döptes klubben på förslag av Adolf Petzold till Linnèa. Det var ett energiskt arbete som krävdes av klubbens medlemmar särskilt av dess ämbetsmän, som vid vite av 50 öre i böter måste närvara vid varje sammanträde. Detta om de ej kunde styrka frånvaron med laga förfall. Sammanträden hölls en gång i veckan efter Logens Amicitias mönster.

LINNEA LOGENS FÖRSTA HEM, 1894-99 

Då klubben efter två år fått 28 medlemmar vågade man ta på sig ansvaret för grundandet och ledningen av en loge. En petition uppsattes om fribrev för Logen nr 8 Linnéa av Sverige. Denna översändes till Distrikts Deputerade Storsiren för Konungariket Sverige och gick vidare till Suveräna Storlogen i Amerika. Fribrevet kom, efter viss försening, men den 18 november 1894 kunde Linnea Logen högtidligt institueras.

INSTALLATION

Den 18 november 1894 klockan 11.00 hade på kallelse av Distriktsdeputerade Storsiren Sven B. Lycell 27 anmälda medlemmar i den nya logen infunnit sig i logelokalen. De installerades i sina respektive ämbeten. Efter utnämning och installering av tjänstemännen framträdde på Deputerade Storsirens uppmaning de nya medlemmarna. De hade alla erlagt en receptionsavgift på 150 kronor, utom fyrmästare A.J. Rundqvist som påförts 225 kronor och boktryckare J F. Petzold som betalt in 180 kronor. Deputerade Storsiren förklarade att eftersom fribrevet från Amerika, för den nya logen, ännu inte kommit så kunde han endast informellt tilldela bröderna de olika graderna. Därefter lät Deputerade Storsiren bröderna genomgå vänskapens, brödrakärlekens och sanningens grad i undervisande form.

INVIGNING AV LOGEN

Klockan 14.30 skedde invigning av logen enligt fastställd ritual, under Deputerade Storsirens ledning. ÖM välkomnade därefter bröderna och skildrade i korta drag Odd Fellow Ordens väsende och syfte. Närvarande representanter från Danmarks Loge nr 1 i Köpenhamn, Logen nr 1 Scania i Malmö, Logen nr 3 Amicitia i Malmö, Logen nr 5 Concordia i Eslöv och Lägret nr 1 Suecia i Malmö, uttalade sina välönskningar. En mängd telegram från loger, klubbar och bröder både från Sverige och utlandet lästes upp. Många skålar föreslogs. I festen deltog cirka 100 personer, därav ett 40-tal damer. Klockan 17.00 serverades middag i Rådhusets Knutssal. Festen som avslutades med ett par timmars dans fortgick till efter midnatt. Så var Logen nr 8 Linnéa invigd och nu gällde det för medlemmarna att ivrigt sätta sig in i allt arbete, för att kunna verka för Ordens stora uppgifter.

Rebecka logen nr 8 Pyrola

Den 30 mars 1968, årets första vårdag, instituerades Rebeckalogen nr 8 Pyrola i Ystad och fribrevet överlämnades.

Rebeckalogen Pyrola delar lokaler med Brödralogen nr 8 Linnéa i fastigheten vid Missunavägen 5, vilken ägs av Byggnadsaktiebolaget Linnéa.

Redan 1956 gick svenska kvinnor in i en dansk Rebeckaloge nämligen logen nr 11 Leonora Christine i Köpenhamn. Under åren fram till 1967 invigdes i Leonora Christine ett femtiotal svenska systrar. Vid Svenska Storlogens möte 1965 fastställdes att Rebeckaloger fick bildas även i Sverige och eftersom medlemmarna i Ystad var tillräckligt många samlades stiftarna Hildur Halling, Gurli Buvrell, Gunnel Ulmevik, Siri Jönsson och Evy Holmberg för att bilda en Rebeckaförening i Ystad. Logen Leonora Christine kom att bli vår moderloge och Pyrola skulle den heta – på svenska ögonljus, en liten vit blomma med samma växtbetingelser som Linnéan och dessutom nära besläktad med denna. För att visa ytterligare en gest av samhörighet med Brödralogen nr 8 Linnéa inväntade Rebeckaföreningen Pyrola logenumret 8 och den 30 mars var det dags.

För närvarande är vi ca 60 systrar, som genom bidrag, insamlingar, lotterier med mera hjälpt till med penninggåvor och praktiska gåvor till humanitära ändamål.

Pyrolalogen har vuxit under åren och många systrar har upptagits i vår krets. Mycket har hänt, bland annat flyttningen från de gamla ordenslokalerna vid Stortorget till det nya Odd Fellow-huset vid Missunnavägen den 5 september 1985.

Högtidsdagarna som firats har varit många som till exempel vid 5, 10, 15. 20, 25 och senast vid 50-årsdagen den 26 mars 2018, vilken firades med högtidsloge i Klosterkyrkan och vi gästades av Storsiren, vice storsiren, Ex vice Europeiske Storsiren samt ca 100 st andra systrar och bröder från olika loger i Sverige och Danmark.

Högtidligt är det även när veterantecken utdelas efter 25 års medlemsskap.Den 27 april 2006 utnämdes vår syster Gurli Buvrell av Storsiren till den första jubelveteranen i den svenska Rebeckagrenens historia.Detta var givetvis en stor händelse för vår loge och en fantastisk kväll att minnas med gäster från bland annat Storlogen, Rebeckarådet, många loger, läger samt från Danmark.

Logerna Pyrola och Linnéa är helt självständiga i förhållande till varandra inom vardera systra- och brödragrenarna inom Odd Fellow. Logerna har under åren på olika sätt samverkat och haft gemensamma arrangemang såsom minnesloger och kyrkoutfärder. Logerna samverkar också vad gäller lokalerna i ett utskott.

Byggnadsaktiebolaget Linneá i Ystad

Bolaget bildades 1897, tillsammans med Ystad Teater och Ystad Saltsjöbad är det ett av Sveriges äldsta bolag. Ursprungligen ägdes bolaget direkt av ett antal bröder, först på slutet av 50-talet ägde brödralogen mer än 50 % av aktierna. Aktiekapitalet var från början 33 300 kronor och var grunden för att köpa Ystads teaters gamla tomt, mitt emot Maria Kyrkan, och bygga ett hyreshus med logesal på översta våningen. Fastigheten såldes på 1980 talet. Då som nu ligger det en bokhandel på bottenvåningen. Idag äger bolaget fastigheten i vilket logerna bedriver sina verksamheter.

Stiftelsen Odd Fellow bröderna i Ystad

Stiftelsens ändamål är att hjälpa sjuka handikappade samt utöva social hjälpverksamhet direkt eller via företag och humanitära organisationer. Främja barn och ungdomars utbildning samt kulturell och idrottslig verksamhet. Bistå humanitär verksamhet såsom hjälp eller biståndsorganisationer samt frivilliga organisationer. Bidrag ska i första hand utdelas som gåva av för ändamålet lämplig produkt. I andra hand skall bidrag lämnas som kontanta medel.

Ansökan om bidrag från stiftelsen görs till stiftelserna@oddfellowystad.se

Det går också bra att skicka ansökan till:

Stiftelsen Odd Fellow bröderna i Ystad
c/o Odd Fellow logen nr 8 Linnéa
Missunnavägen 5
271 52 Ystad

Göran och Inga Kerstin Jeppssons stiftelse för handikappade barn

Stiftelsens ändamål är att utdela medel till handikappade barn inom Ystads kommun.

Ansökan om bidrag från stiftelsen görs till stiftelserna@oddfellowystad.se

Det går också bra att skicka ansökan till:

Göran och Inga Kerstin Jeppssons stiftelse för handikappade barn
c/o Odd Fellow logen nr 8 Linnéa
Missunnavägen 5
271 52 Ystad